Vedtekter

Vedtekter for Linjeforening for Kommunikasjonssystemer
Interesseorganisasjonens navn er «Linjeforening for Kommunikasjonssystemer» ved Høgskolen i Bergen, og ble stiftet 23.09.2008.
§ 1 Formål
Å fremme interessene for studiet og studentene ved kommunikasjonssystemer.
§ 2 Organisatorisk tilknytning
Linjeforeningen for kommunikasjonssystemer er en frittstående forening som samarbeider med Høgskolen i Bergen.
§ 3 Medlemmer
§ 3.1
For å bli medlem må man være student, eller tidligere student ved, Kommunikasjonssystemer. Man må ha betalt kontingenten for å få tilgang til årsmøtet og for å få andre medlemsfordeler.
§ 3.2
Medlemmer som er uteksaminert, det vil si ferdig med Kommunikasjonsingeniør-utdannelsen ved Høgskolen i Bergen, slipper å betale kontingent etter endt skoleår. Kontingenten for siste skoleår er gyldig som livsvarig medlemskap i Communica.
§ 3.3
Ansatte ved HiB kan bli medlemmer dersom dette er hensynsmessig og blir godkjent av styret. Disse er fritatt fra § 5 og slipper dermed å betale kontingent. Styret kan når som helst bestemmer seg for å avslutte medlemskapet til den ansatte.
§ 4 Stemmerett, valgbarhet og talerett
Alle medlemmer som er studenter ved linjen har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Alle medlemmer har talerett ved årsmøtet. De sittende tillitsvalgte har ikke stemmerett
§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales for gjeldene skoleår. Kontingenten kan ikke økes mer enn med ti prosent per år. Kontingenten ble i stiftelsesdokumentet fastsatt til kr 10.
Kontingenten pr 01.02.14 er 20kr.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter.
Utgifter til refusjon skal fremgå av budsjett og regnskap.
Tillitsvalgte skal ikke motta godtgjørelse.
§ 7 Årsmøte
Årsmøtet som holdes hvert år i februar er linjeforeningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og ved kunngjøring på foreningens nettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uke før årsmøtet.
§ 8 Ledelse av årsmøtet
Årsmøte åpnes av Leder som ønsker forsamlingen velkommen. Leder utnevner deretter ordstyrer, som leder årsmøtet videre. Ordstyrer trenger ikke være medlem av foreningen, og innehar ikke stemmerett. Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle foreningens årsmelding
2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta foreningens budsjett
6. Gjennomgå valgnøkkel
§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 12 Styret
Foreningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere foreningen utad.
Styret skal holde møte minst en gang i måneden, eller når lederen/flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Er ikke leder tilstede, vil nestleder ha dobbeltstemme.
§ 13 Grupper /avdelinger
Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.
§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 15 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.
Alle omkostninger i forbindelse med stifteren skal dekkes av foreningen, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.